Ogłoszenie

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY


"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze."
Krzysztof K.

#1 2012-07-07 16:44:52

Tomasz G
szlachetny gawędziarz
Zarejestrowany: 2012-07-06
Posty: 5113

Wierzenia Podstawowych Kościoła ADS

Wierzenia Podstawowych Kościoła ADS

Adwentyści dnia siódmego akceptują Biblię jako ich tylko wiara i przechowują pewne podstawowe przekonania się na nauczaniu Pisma Świętego. Te przekonania, przedstawione tutaj, stanowią kościoła rozumienia i wyrażania nauczanie Pisma Świętego. Wersja z tych wypowiedzi można się spodziewać na Sesji Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego do pełniejszego poznania prawdy Biblii lub znajdzie lepiej język, w którym do wyrażania nauki Świętego Słowem Bożym.


1. Pismo Święte
Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu, są spisane słowo Boże, udzielone przez boskie natchnienie przez świętych mężów Bożych, którzy mówili i pisali, jak one zostały przeniesione przez Ducha Świętego. W tym Słowie Bóg powierzył człowiekowi wiedzę niezbędną do zbawienia. Pismo Święte jest nieomylnym objawieniem Jego woli. Są to standardowe charakteru, sprawdzianem doświadczenia, autorytatywnym objawia doktryny i godny zaufania zapis Bóg działa w historii. (2 Piotra 1:20, 21; 2 Tm 3:16, 17;. Ps 119:105;. Prz 30:5, 6;.. Iz 08:20; Jana 17:17;. 1 Tes 2:13; Hbr. 4:12).

2. Trójcy:
Jest jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty, jedność trzech osób współ-wieczna. Bóg jest nieśmiertelny, wszechmocny, wszechwiedzący, przede wszystkim, i zawsze obecne. On jest nieskończony i poza ludzkie zrozumienie, a jednak znany dzięki Jego samoobjawienie. On jest zawsze godzien czci, uwielbienia i służby przez całe stworzenie. (Pwt 6:4; Matt 28:19;. 2 Kor 13:14;. Ef 4:4-6;. 1 Piotra 1:2;. 1 Tm 1,17; Obj. 14:7).


3. Ojciec:
Bóg wieczny Ojciec jest Stwórcą, Source, podtrzymuje i Władcą całego stworzenia. On jest sprawiedliwy i święty, miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Cechy i kompetencje wystawione w Syna, i Ducha Świętego są także objawieniami Ojca. (Rdz 1:1; Obj. 4:11; 1 Kor 15,28;. Jana 3:16; 1 Jana 4:8;. 1 Tm 1,17; Ex 34:6, 7;. Jana 14:9 .)

4. Syn:
Bóg wieczny Syn stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. Przez Niego wszystko zostało stworzone, to znak Boży ujawnia się, zbawienie ludzkości jest realizowane i świata został osądzony. Zawsze prawdziwym Bogiem, stał się także prawdziwym człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Który się począł z Ducha Świętego i narodził się z Maryi Dziewicy. Żył i doświadczonych pokusy jak człowiek, ale doskonale przykładem prawości i miłości Boga. Jego cuda On przejawia moc Boga i został potwierdzony jako obiecanego Mesjasza Bożego. On cierpiał i umarł dobrowolnie na krzyżu za nasze grzechy i nasze miejsce, powstał z martwych i wstąpił do służby w niebiańskiej świątyni w naszym imieniu. I powtórnie przyjdzie w chwale do ostatecznego wyzwolenia Jego ludu oraz przywrócenie wszystkich rzeczy. (Jana 1:1-3, 14; Kol. 1:15-19; Jana 10:30; 14:9, Rz 6:23; 2 Kor 5:17-19; Jana 5:22; Łk 1,..: 35;. Phil 2,5-11; Hbr 2:9-18;. 1 Kor 15:3, 4;. Hbr 8:1, 2;. Jana 14:1-3).

5. Ducha Świętego:
Bóg Ducha wiecznego był aktywny z Ojcem i Synem w dziele stworzenia, wcielenia i odkupienia. Zainspirował pisarzy Pisma Świętego. Wypełnił życia Chrystusa w mocy. Rysuje i przekonuje ludzi, a ci, którzy odpowiadają On odnawia i przemienia na podobieństwo Boga. Posłany przez Ojca i Syna, aby zawsze z Jego dzieci, wyciąga dary duchowe do kościoła, upoważnia go do dawania świadectwa o Chrystusie i w zgodzie z Pismem Świętym prowadzi go do całej prawdy. (Rdz 1:1, 2; Łk 1:35; 4:18, Dz 10:38; 2 Piotra 1:21; 2 Kor 3:18;. Ef 4:11, 12;. Dz 1:8; John 14:16-18, 26; 15:26, 27; 16:7-13).

6. Stworzenie :
Bóg jest Stwórcą wszystkich rzeczy, i objawił się w Piśmie autentyczne pod uwagę jego twórczości. W sześciu dniach bowiem uczynił Pan "niebo i ziemię" i wszystkie żywe istoty na ziemi, i odpoczął dnia siódmego, że pierwszy tydzień. Tak więc Założył sobotę jako wieczną pamiątkę Jego zakończeniu pracy twórczej. Pierwszy mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na obraz Boga, jako koronne dzieło stworzenia, ponieważ panowanie nad światem, i oskarżony o obowiązek opieki nad nim. Kiedy świat był gotowy to `` bardzo dobry,''oznajmiają chwałę Boga. (Rdz 1, 2;. Ex 20,8-11; Ps 19:1-6;. 33:6, 9; 104;.. Hbr 11:3)

7. Natura człowieka :
Mężczyzna i kobieta zostali stworzeni na obraz Boga z indywidualności, władzy i wolności do myślenia i do zrobienia. Choć stworzony wolne istoty, z których każdy jest niepodzielna jedność ciała, umysłu i ducha, zależni od Boga życie i tchnienie, i wszystko inne. Gdy nasi pierwsi rodzice zbuntowali Boga, odmawia się ich zależność od Niego i spadł z ich wysokiej pozycji w Boga. Obraz Boga w nich był nękany i one stały się przedmiotem śmierci. Ich potomkowie akcji tej upadłej natury i jej konsekwencje. Rodzą się ze słabościami i tendencjami do zła. Lecz Bóg w Chrystusie pojednał świat do siebie i przez Ducha Świętego przywraca w penitent śmiertelników obraz Stwórcy. Stworzony dla chwały Boga, są powołani, by kochać Go i siebie, i dbać o ich środowiska. (Rdz 1,26-28; 2:7; Ps 8:4-8;. Dz 17:24-28; Gen. 3, Ps 51:5;. Rz 5:12-17;. 2 Kor 5,. : 19, 20; Ps 51:10; 1 Jana 4:7, 8, 11, 20, Gen. 2:15)..

8. Wielki bój :
Cała ludzkość jest obecnie zaangażowany w wielki bój między Chrystusem a szatanem dotyczące charakteru Boga, Jego prawa i Jego władzy nad wszechświatem. Konflikt ten powstał w niebie, kiedy stworzony, obdarzona wolnością wyboru, w wywyższenia się Szatan, przeciwnik Boga i doprowadziła do buntu część aniołów. Wprowadził ducha buntu na ten świat, gdy prowadził Adama i Ewę do grzechu. To ludzki grzech spowodował zniekształcenie obrazu Boga w ludzkości, zaburzające stworzonego świata, a jego ewentualne zniszczenia w czasie powodzi na całym świecie. Obserwowany przez cały świat, świat stał się areną konfliktu uniwersalny, z których Bóg miłości ostatecznie zostanie usprawiedliwiona. Aby pomóc swojemu ludowi w tej kontrowersji, Chrystus posyła Ducha Świętego i wiernych aniołów, aby przewodnik, chronić i podtrzymywać je w drogę zbawienia. (Obj. 12:4-9;. Iz 14,12-14; Eze 28:12-18;. Gen. 3, Rz 1:19-32;. 5,12-21; 8,19-22; Gen . 6-8, 2 Piotra 3:6; 1 Kor 4:9;... Hbr 1:14)

9. Życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa :
W życiu Chrystusa doskonałe posłuszeństwo woli Bożej, Jego cierpieniu, śmierci i zmartwychwstaniu, Bóg pod warunkiem, że jedynym sposobem na przebłaganie za grzechy ludzi, aby ci, którzy przez wiarę przyjmują to pojednanie mogą mieć wieczne życia, a całe stworzenie może lepiej zrozumieć nieskończoną i święta miłość Stworzyciela. Ta doskonała przebłagania vindicates sprawiedliwość prawa Bożego i łaskawość Jego charakteru, bo zarówno potępia nasz grzech i zapewnia o wybaczenie. Śmierć Chrystusa jest zastępcza i błagalne, uzgadniania i transformacji. Zmartwychwstanie Chrystusa ogłasza zwycięstwo Boga nad mocami zła, i dla tych, którzy przyjmują odkupienie zapewnia ich ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Oznajmia ona, że panowanie Jezusa Chrystusa, przed którym każde kolano w niebie i na ziemi będzie łuk. (Jana 3:16; Iz 53;. 1 Piotra 2:21, 22; 1 Kor 15:3, 4, 20-22;. 2 Kor 5,14, 15, 19-21;.. Rz 1:4; 03:25, 04:25, 08:03, 4, 1 Jana 2:2; 4:10; Kol. 2:15;.. Phil 2:6-11)

10. Doświadczenie zbawienia :
W nieskończonej miłości i miłosierdzia Bożego, który stał Chrystus, który nie znał grzechu, za nas grzechem, aby w Nim możemy się stać sprawiedliwością Bożą. Prowadzeni przez Ducha Świętego odczuwamy naszą potrzebę, potwierdza naszą grzeszność, żałować za nasze grzechy, i wiary ćwiczenia w Jezusa jako Pana i Chrystusa, Zastępcę i przykład. Ta wiara, która otrzymuje zbawienie przychodzi przez boską moc Słowa i jest darem łaski Bożej. Przez Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni, przyjęte jako synów Bożych, i dostarczane z panowania grzechu. Przez Ducha jesteśmy zrodzeni na nowo i uświęcona; Duch odnawia nasze umysły, pisze Bożego prawa miłości w naszych sercach, i daje nam siłę do życia świętego. Trwając w Nim stajemy się uczestnikami Boskiej natury i mieć pewność zbawienia teraz iw wyroku. (2 Kor 5:17-21;. Jana 3:16;. Gal 1:4; 4:4-7; Tytusa 3:3-7; Jana 16:8; Gal 3:13, 14;. 1 Piotra 2 :... 21, 22, Rz 10:17, Łk 17:5, Marka 9:23, 24; Ef 2:5-10; Rz 3:21-26; Kol. 1:13, 14; Rz 8. . :14-17; Gal 3:26; Jana 3:3-8; 1 Piotra 1:23, Rz 12:02, Hbr 8:7-12; Eze 36:25-27; 2 Piotra 1...: 3, 4, Rz 8:1-4;. 5:6-10).

11. Rosnące w Chrystusie:
Jego śmierć na krzyżu Jezus zwyciężył nad siłami zła. Ten, który podbił złe duchy podczas swojej ziemskiej służby złamał ich moc i pewność, ich ostateczny los. Zwycięstwo Jezusa daje nam zwycięstwo nad siłami zła, które nadal starają się nas kontrolować, jak chodzić z Nim w pokoju, radości i pewności Jego miłości. Teraz Duch Święty mieszka w nas i daje nam siłę. Nieustannie zobowiązała się do Jezusa jako naszego Zbawiciela i Pana, jesteśmy wolni od ciężaru przeszłości czyny. Już nie żyjemy w ciemności, lęku przed złymi mocami, ignorancji i sensu naszego dawnego życia. W tej nowej wolności w Jezusa, jesteśmy wezwani, by wyrosnąć na podobieństwo Jego charakteru, obcowania z Nim codziennie w modlitwie, karmiąc się Jego Słowem, rozważanie i Jego opatrzności, śpiewając Jego chwałę, zbierając dla kultu, uczestniczenie w misji Kościoła. Jak dać sobie miłości wobec tych wokół nas i świadkami Jego zbawienia, Jego stałej obecności w nas przez Ducha przemienia każdą chwilę i każde zadanie w doświadczenie duchowe. (Ps 1:1, 2; 23:4; 77:11, 12; Kol 1:13, 14; 2:6, 14, 15; Łukasza 10:17-20; Ef 5:19, 20; 06:12 -18; 1 Tes 5:23; 2 Piotra 2:9; 3:18; 2 Kor 3:17, 18;. Phil 3:7-14; 1 Tes 5,16-18; Matt 20:25-28; J 20,21; Ga 5:22-25, Rz 8:38, 39; 1 Jana 4:4; Hbr 10:25).

12. Kościół :
Kościół jest wspólnotą wierzących, którzy wyznają Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. W ciągłości z ludu Bożego w czasach Starego Testamentu, jesteśmy wezwani się od świata i łączymy się razem z kultem, do wspólnoty, do wychowywania w Word, do sprawowania Wieczerzy Pańskiej, w służbie wszystkich ludzi, i na całym świecie głoszenie ewangelii. Kościół wywodzi swą władzę od Chrystusa, który jest wcielonym Słowem, iz Pisma Świętego, które są spisane słowo. Kościół jest rodziną Bożą; przyjęte przez Niego jako dzieci, jej członkowie żyją w oparciu o nowe przymierze. Kościół jest Ciałem Chrystusa, wspólnoty wiary, które sam Chrystus jest Głową. Kościół jest oblubienicą, za których Chrystus umarł aby go uświęcić, oczyściwszy go. Na Jego powrót w tryumfie, Przedstawi on ją do siebie Kościół jako chwalebny, wiernych wszystkich wieków, odkupione przez Jego krew, nie mający skazy czy zmarszczki, lecz aby był święty i nieskalany. (Rdz 12:03, Dz 7:38, Ef 4:11-15; 3:8-11; Matt 28:19, 20; 16:13-20; 18:18; Ef 2:19 -... 22; 1:22, 23; 5:23-27; Kol. 1:17, 18).

13. Reszta i jego misji :
Kościół powszechny składa się ze wszystkich, którzy naprawdę wierzą w Chrystusa, ale w ostatnich dniach, to czas powszechnego odstępstwa, pozostałość została zawołał do przykazań Boga i wiary Jezusa. To pozostałość ogłasza nadejście godziny sądu, głosi zbawienie przez Chrystusa i zwiastunami podejście Jego drugie przyjście. Głoszenie to staje się symbolem trzech aniołów z Objawienia 14; pokrywa się z pracy sądu w niebie i wyniki w dzieło pokuty i reformy na ziemi. Każdy wierzący jest powołany do osobistego udziału w tym całym świecie świadectwo. (Obj. 12:17; 14:6-12; 18:1-4; 2 Kor 5,10;. Judy 3, 14; 1 Piotra 1:16-19; 2 Piotra 3:10-14; Rev 21 :1-14).

14. Jedności w Ciele Chrystusa :
Kościół jest jednym ciałem z wieloma członkami, zwany z każdego narodu, plemienia języka i ludu. W Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem na różnice rasy, kultury, nauki i narodowości, a różnice między wysoką i niską, bogatych i biednych, mężczyzn i kobiet, nie może być podziałów między nami. Wszyscy jesteśmy równi w Chrystusie, który przez jednego Ducha połączył nas w jedną wspólnotę z Nim i ze sobą nawzajem, jesteśmy, aby służyć i być podawane bez wyróżnień i ograniczeń. Dzięki objawieniu Jezusa Chrystusa w Piśmie Świętym dzielimy tę samą wiarę i nadzieję, i dotrzeć w jednym wszystkim świadectwo. Ta jedność ma swoje źródło w jedności Boga w Trójcy Jedynego, który przyjął nas jako swoje dzieci. (Rz 12:4, 5; 1 Kor 12:12-14;. Matt 28:19, 20;. Ps 133:1;. 2 Kor 5:16, 17;. Dzieje 17:26, 27; Gal. 03:27, 29; Kol. 3:10-15; Ef 4:14-16;. 4:1-6;. Jana 17:20-23)

15. Chrzest :
Przez chrzest wyznajemy wiarę w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, i świadczą o naszej śmierci dla grzechu i naszym celem wkroczyli w nowe życie. W ten sposób uznajemy Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, stają się Jego ludem, i są odbierane jako członkowie Jego Kościoła. Chrzest jest symbolem naszej jedności z Chrystusem, przebaczenia naszych grzechów i naszej recepcji Ducha Świętego. To przez zanurzenie w wodzie i jest uzależnione od afirmacji wiary w Jezusa i dowody skruchy za grzech. Wynika z instrukcją w Piśmie Świętym i akceptacji ich nauk. (Rz 6,1-6; Kol 2:12, 13; Dz 16:30-33; 22:16; 02:38; Matt 28:19, 20..)

16. Wieczerzy Pańskiej :
Wieczerza Pańska jest uczestnictwem w symbole ciała i krwi Jezusa jako wyraz wiary w Niego, naszego Pana i Zbawiciela. W tym doświadczeniu wspólnoty Chrystus jest obecny, aby spotkać się i wzmocnić swój lud. Jak wziąć udział, z radością śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie ponownie. Przygotowanie do Wieczerzy obejmuje rachunek sumienia, pokuty i spowiedzi. Mistrz ustanowił usługi mycia stóp oznaczać odnowione oczyszczenie, aby wyrazić gotowość do służby, na wzór Chrystusa pokory i złączyć nasze serca w miłości. Usługa komunii jest otwarty dla wszystkich wierzących chrześcijan. (1 Kor 10:16, 17;. 11:23-30;. Matt 26:17-30; Rev 03:20; Jana 6:48-63; 13:1-17).

17. Dary duchowe i ministerstw :
obdarza Boga dla wszystkich członków Jego Kościoła w każdej epoce darów duchowych, które każdy członek jest zatrudnienie w służbie miłości dla wspólnego dobra Kościoła i ludzkości. Biorąc pod uwagę przez agencję Ducha Świętego, który rozdziela każdemu członkowi, jak chce, dary dostarczyć wszystkie potrzebne umiejętności i ministerstw przez Kościół do wypełnienia ustanowione przez Boga funkcji. Według Pisma Świętego, dary te obejmują takie posługi, jak wiara, uzdrawianie, proroctwo, głoszenie, nauczanie, administracja,, pojednania współczucia i ofiarnej służby i miłości za pomoc i wsparcie ludzi. Niektórzy członkowie są powołani przez Boga i obdarzeni przez Ducha funkcji uznanych przez Kościół, w duszpasterskiej, ewangelizacyjnej, apostolskiej, nauczania i ministerstw szczególnie potrzebne na wyposażenie członków do służby, do budowania kościoła do duchowej dojrzałości, a także wspieranie jedności wiary i poznania Boga. Kiedy członkowie zatrudniają te dary duchowe jako wierni szafarze różnorakiej łaski Bożej, kościół jest chroniony przed destrukcyjnym wpływem fałszywej nauki, rośnie ze wzrostem, który jest od Boga i buduje się w wierze i miłości. (Rz 12:4-8; 1 Kor 12:9-11, 27, 28;. Ef 4:8, 11-16;. Dz 6:1-7;. 1 Tm 3:1-13; 1 Piotra 04:10, 11).

18. Dar proroctwa :
Jednym z darów Ducha Świętego jest proroctwo. Dar ten, będący znakiem wyróżniającym Kościół pozostałość, objawił się w służbie Ellen. G. White. Jako posłaniec Pana, jej pisma są stałym i autorytatywnym źródłem prawdy, dostarczającym Kościołowi pociechy, wytyczne, instrukcje i korekty. Wyraźnie zaświadczają także, iż Biblia jest regułą, według której wszystkie nauki i doświadczenia muszą być przetestowane. (Joel 2:28, 29; Dz 2:14-21;. Hbr 1:1-3, Obj. 12:17; 19:10).

19. Prawo Boże :
Wielkie zasady prawa Bożego są zawarte w Dziesięciu Przykazaniach i przykładem życia Chrystusa. Wyrażają miłość Boga, woli i celów dotyczących ludzkiego zachowania i relacje i są wiążące dla wszystkich ludzi w każdym wieku. Te zalecenia są podstawą przymierza Boga z Jego ludem, a średnia w wyroku Boga. Za pośrednictwem Ducha Świętego, które wskazują na grzech i budzą uczucie potrzeby Zbawiciela. Zbawienie jest wszystkie łaski i nie działa, ale jego owoc jest posłuszeństwo wobec przykazań. To posłuszeństwo rozwija chrześcijański charakter i wyniki w sensie dobrego samopoczucia. Jest dowodem naszej miłości do Pana i naszej troski o naszych bliźnich. Posłuszeństwo wiary pokazuje moc Chrystusa zmieniania życia, a więc wzmacnia chrześcijańskie świadectwo. (Wj 20:1-17; Ps 40:7, 8;. Matt 22,36-40;. Pwt 28:1-14;.. Matt 5:17-20; Hbr 8:8-10;. John 15:7-10; Ef 2:8-10;. 1 Jana 5:3, Rz 8:03, 4;... Ps 19:7-14)

20. Sabbath :
Stwórca dobroczynnych, po sześciu dni stworzenia odpoczął siódmego dnia i ustanowił sabat dla wszystkich ludzi na pamiątkę stworzenia. Czwarte przykazanie niezmiennego prawa Bożego wymaga przestrzegania tego sabatu siódmego dnia tygodnia jako dnia odpoczynku, czci i służby w harmonii z nauką i praktyką Jezusa, Pana sabatu. Szabat jest dniem pięknym komunii z Bogiem i między sobą. Jest symbolem naszego odkupienia w Chrystusie, znakiem uświęcenia, na znak naszej wierności i przedsmak naszej wiecznej przyszłości w Królestwie Bożym. Szabat jest wieczny znak Boga Jego wiecznego przymierza między Nim a Jego ludem. Radosne przestrzeganie tego świętego czasu od wieczora do wieczora, zachód słońca do zachodu słońca, to święto aktów Bożego stworzenia i odkupienia. (Rdz 2,1-3; Ex 20,8-11; Łukasza 4:16; Iz 56:5, 6; 58:13, 14; Matt 12:1-12; Ex 31:13 -.... 17; Eze 20:12, 20;. Pwt 5,12-15;. Hbr 4,1-11;.. Lev 23:32;. Marka 1:32)

21. Stewardship :
Jesteśmy szafarzami Bożego, powierzonego przez Niego czasu i możliwości, umiejętności i dobytek, i błogosławieństwa ziemi i jej zasobów. Jesteśmy odpowiedzialni wobec Niego dla ich właściwego wykorzystania. Uznajemy własnością Boga, przez wierną służbę dla Niego i naszych bliźnich, i zwracając dziesięciny i składających ofiary do głoszenia Jego Ewangelii i wsparcia i rozwoju Jego Kościoła. Stewardship jest przywilejem, danym nam przez Boga do wychowania w miłości i zwycięstwa nad egoizmem i chciwością. Raduje steward w błogosławieństwa, które przychodzą do innych, jak wynika z jego wierności. (Rdz 1,26-28; 2:15; 1 Kron 29:14;. Aggeusza 1:3-11; Mal 3:8-12;. 1 Kor 9:9-14;.. Matt 23:23; 2 Kor 8:1-15;. Rz 15:26, 27)..

22. Christian Zachowanie :
Jesteśmy powołani, aby być pobożni ludzie którzy myślą, czują i działają w zgodzie z zasadami nieba. Dla Ducha, aby odtworzyć w nas charakter naszego Pana możemy zaangażować się jedynie w te rzeczy, które będzie produkować Chrystusa czystości, zdrowia i radości w naszym życiu. Oznacza to, że zabawy i rozrywki powinien spełniać najwyższe standardy chrześcijańskiego smaku i piękna. Uznając, różnice kulturowe, nasz strój ma być proste, skromne i schludne, godny tych, których prawdziwe piękno nie składa się z zewnątrz, ozdoby, lecz w niezniszczalnym ornament z łagodnego i cichego ducha. Oznacza to również, że ponieważ nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, jesteśmy do opieki nad nimi inteligentnie. Wraz z odpowiednią ćwiczeń i odpoczynku, mamy przyjąć najbardziej zdrowa dieta to możliwe i powstrzymania się od nieczystych pokarmów określonych w Piśmie Świętym. Ponieważ napoje alkoholowe, tytoń i nieodpowiedzialne stosowanie leków i narkotyków są szkodliwe dla naszego ciała, mamy do powstrzymania się od nich dobrze. Zamiast tego, mamy angażować się w cokolwiek przynosi nasze myśli i ciała do dyscypliny Chrystusa, który pragnie naszego zdrowotną, radości i dobroci. (Rz 12:1, 2; 1 Jana 2:6; Ef 5:1-21; Phil 4:8; 2 Kor 10:05; 6:14-7:1;... 1 Piotra 3:1 - 4; 1 Kor 6:19, 20;. 10:31; Lev 11:1-47;. 3 J 2).

23. Małżeństwo i rodzina :
Małżeństwo został ustanowiony przez Boga w Edenie i potwierdzone przez Jezusa, aby być przez całe życie związek mężczyzny i kobiety w miłości towarzystwa. Dla chrześcijanina małżeństwo jest zobowiązanie się do Boga, jak również do małżonka, i powinny być zawarte tylko pomiędzy partnerami, którzy podzielają wspólną wiarę. Wzajemna miłość, honor, szacunek i odpowiedzialność są tkaniny z tego związku, który ma odzwierciedlać miłość, świętość, bliskość i trwałość więzi między Chrystusem i Jego Kościołem. Jeśli chodzi o rozwód, Jezus nauczał, że osoba, która rozwodzi się małżonka, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, popełnia cudzołóstwo. Chociaż niektóre związki rodzinne mogą okazać się ideału, małżonków, którzy w pełni zaangażować się do siebie w Chrystusie, mogą osiągnąć jedność miłości przez przewodnictwem Ducha i pielęgnować kościoła. Bóg błogosławi rodzinie i pragnie, aby jej członkowie pomagają sobie nawzajem w kierunku pełnej dojrzałości. Rodzice powinni wychować swoje dzieci do miłości i posłuszeństwa Panu. Swoim przykładem i ich słowa są ich pouczać, że Chrystus jest miłość dyscypliny, zawsze przetargu i opiekuńczego, który chce, by stać się członkami Jego ciała, rodziny Bożej. Zwiększenie bliskość rodziny jest jednym z przeznacza końcowego orędzia ewangelicznego. . (Rdz 2,18-25; Matt 19,3-9; Jana 2:1-11; 2 Kor 6:14; Ef 5,21-33; Matt 05:31, 32; Mk 10...: 11, 12, Łk 16,18, 1 Kor 7:10, 11; Wj 20,12; Ef 6:1-4; Pwt 6:5-9; Prz 22:6; Mal 4......: 5, 6).

24. Ministerstwo Chrystusa w niebiańskiej świątyni :
Nie jest sanktuarium w niebie, prawdziwy przybytek, który Pan skonfigurować, a nie człowiek. W jego ministrów Chrystusa w naszym imieniu, udostępnianie wierzących korzyści z Jego ofiarę przebłagalną złożonej raz na zawsze na krzyżu. Był otwarty jak nasze Najwyższego Kapłana i rozpoczął swoją wstawienniczą służbę w chwili wniebowstąpienia. W 1844 roku, pod koniec proroczego okresu 2300 dni, wszedł drugi i ostatni etap jego posługi przebłagalną. Jest to praca śledczych wyroku, który jest częścią ostatecznego niszczenia wszystkich grzechu, charakteryzuje oczyszczenie starożytnej świątyni hebrajskiej w Dniu Pojednania. W typowych usług świątynia została oczyszczona z krwi ofiary ze zwierząt, ale rzeczy niebieskie są oczyszczane z doskonałą ofiarą krwi Jezusa. Sądu śledczego objawia niebiański inteligencji, którzy są wśród umarłych zasnął w Chrystusie i dlatego w Nim, jest godzien mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu. To również sprawia, że oczywiste, kto spośród żywych trwa w Chrystusie, przestrzeganie przykazań Boga i wiary Jezusa, aw Nim, więc są gotowe do tłumaczenia na Jego wiecznego królestwa. Wyrok ten potwierdza słuszność sprawiedliwości Bożej w ratowaniu tych, którzy wierzą w Jezusa. Stwierdza, że ci, którzy pozostali wierni Bogu przyjmie królestwa. Zakończenie tej posłudze Chrystusa będzie oznaczać koniec człowieka próby przed II Adwentu. (Hbr 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16, 17; Dan 7:9-27;. 8:13, 14 ; 9:24-27;. Num 14:34;. Eze 4:6; Lev 16;. Rev 14:6, 7; 20:12, 14:12, 22:12).

25. Drugie Przyjście Chrystusa :
Powtórne przyjście Chrystusa jest błogosławioną nadzieją Kościoła, wielki szczyt ewangelii. Zbawiciel przychodzi będzie dosłowne, osobiste, widzialne i ogólnoświatowe. Gdy On powróci, sprawiedliwi umarli zmartwychwstaną, i razem z prawego życia będzie uwielbiony i wzięty do nieba, ale niesprawiedliwi umrą. Niemal całkowite wypełnienie większości linii proroctwa, wraz z obecnym stanem świata, wskazuje, że przyjście Chrystusa jest bliskie. Czas tego wydarzenia nie została ujawniona, i dlatego jesteśmy wezwani, by być gotowym w każdej chwili. (Tytusa 2:13;. Hbr 9:28; Jana 14:1-3; Dz 1:9-11;. Matt 24:14, Obj. 1:7; Matt 24:43, 44;. 1 Tes 4. :13-18; 1 Kor 15:51-54;. 2 Tes 1:7-10;. 2:8; Obj. 14:14-20; 19:11-21; Matt 24;. Marka 13, Łukasza 21 ; 2 Tm 3,1-5;. 1 Tes 5:1-6)..

26. Śmierć i zmartwychwstanie :
Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Bóg, który jedynie jest nieśmiertelny, udzieli życia wiecznego Jego odkupieni. Do tego śmierć dni jest nieprzytomny dla wszystkich ludzi. Gdy się Chrystus, który jest naszym życiem, wydaje się, zmartwychwstali sprawiedliwi i życia sprawiedliwych będzie uwielbiony i pochwyceni na spotkanie swego Pana. Drugie zmartwychwstanie, zmartwychwstanie niesprawiedliwych, będzie miało miejsce tysiąc lat później. (Rz 6:23; 1 Tm 6:15, 16; Eccl 9:5, 6; Ps 146:3, 4; Jana 11:11-14; Kol. 3:4; 1 Kor 15,...:. 51-54; 1 Tes 4:13-17;. Jana 5:28, 29, Obj. 20:1-10).

27. Millennium i koniec Szatana :
Koniec tysiącletniego panowania Chrystusa z Jego świętymi w niebie między zmartwychwstania pierwszym i drugim. W tym czasie złych zmarłych będą oceniane, ziemia będzie zupełnie pusty, bez życia ludzkiego mieszkańców, ale zajęte przez Szatana i jego aniołów. Na blisko Chrystusa ze świętymi i Miastem Świętym zstąpi z nieba na ziemię. Martwych niesprawiedliwi zostaną wskrzeszeni, i Szatan i jego aniołowie otoczą miasto, ale ogień od Boga, pochłonie ich i oczyści ziemię. Wszechświat będzie w ten sposób uwolnić się od grzechu i grzeszników na zawsze. (Ap 20, 1 Kor 6:2, 3;. Jer 4:23-26;. Rev 21:1-5; Mal 4:1;. Eze 28:18, 19..)

28. Nowa Ziemia :
Na nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość, Bóg da wieczny dom dla odkupionej i idealne warunki do wiecznego życia, miłości, radości i nauki w Jego obecności. Bo tu sam Bóg zamieszka ze swoim ludem, a ból i śmierć przeminą. Wielki bój zostanie zakończony i grzechu więcej nie będzie. Wszystkie rzeczy, ożywionych i nieożywionych, uzna, że Bóg jest miłością, a On będzie królować na wieki. Amen. (2 Piotra 3:13; Iz 35;. 65:17-25;. Matt 05:05, Obj. 21:1-7; 22:1-5;. 11:15) adwentyści dnia siódmego akceptują Biblię jako tylko ich wiarę i przechowują pewne podstawowe przekonania do nauczania Pisma Świętego. Te przekonania, przedstawione tutaj, stanowią kościoła rozumienia i wyrażania nauczanie Pisma Świętego. Wersja z tych wypowiedzi można się spodziewać na Sesji Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego do pełniejszego poznania prawdy Biblii lub znajdzie lepiej język, w którym do wyrażania nauki Świętego Słowem Bożym. 
Copyright © 2011, Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego ® http://www.adventist.org/beliefs/fundamental/index.html
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904, USA 301-680-6000

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo