Imladis

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY.

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze." Krzysztof K.
WITAMY SERDECZNIE NA WIELOTEMATYCZNYM FORUM DYSKUSYJNYM DLA MYŚLĄCYCH LUDZI

#1 2013-04-07 03:48:45

Myśliciel
adept
Zarejestrowany: 2013-03-25
Posty: 64
Serwis

Ujawnię wam Boga cz.2

Ujawnię wam Boga
abyście oświecili swój Rozum

http://1.bp.blogspot.com/-nFXPyf67HM8/TrCEWSkw11I/AAAAAAAAALE/FcX2pqUyBIE/s1600/ww-wolf_in_sheeps_clothing.jpg

Poniższe fragmenty ukazują jak Bóg przejawia gniew i wzbudza strach, a świadczy to tylko o tym, że jest to istota nienawistna, która mści się i zabija. Pojawia się pytanie - Co robi miłosierdzie na miejscu gniewu? Odpowiedzi na to doszukamy się w Biblii...

*************************************************************

Gniew, a Miłosierdzie... Bóg, a Szatan.

(Objawienie św. Jana (Apokalipsa) 6:16-17)
"I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem
tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał
ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?"

Wniosek: Bóg wyraża gniew.

(Księga Izajasza (66,15)

"Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia"

Wniosek: Bóg wyraża gniew.

(Rzym. 12,19-21)
,,Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu,
albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli
tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo
czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj."

Wniosek: Bóg wyraża gniew.


(Rzym. 1:18; Kol. 3:5,6)
,,Jego gniew kieruje się przeciw każdej niesprawiedliwości oraz przeciw
dzieciom nieposłuszeństwa"

Wniosek: Bóg wyraża gniew.

(fezjan 5:5-6)
"Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub
chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie
Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z
powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów."

Wniosek: Bóg wyraża gniew.

(Ps. 7:11, KJV)
,,Bóg gniewa się na niegodziwych"

Prawda i są na to dowody

(Jeremiasz (Jr 36,7)
,,Wielki jest bowiem jego gniew i zapalczywość"

Prawda i sam się do tego przyznaje... że jest istotą emanującą gniewem, która zdolna jest do popełnienia bezwzględnych czynów.

(Księga Izajasza 63,3)
"Ja rozdepczę ich w swym gniewie i podepczę ich w mej zapalczywości, ich krew zbryzga moje szaty i splamię całe swe odzienie".

A oto jawny dowód, który mówi o wszystkim - sam za siebie.

(Księga Ezechiela 8,18 )
"Dlatego i Ja postąpię w gniewie: Ani nie oszczędzi ich moje oko ani nie zlituję się! A gdy będą głośno wołać do moich uszu, nie wysłucham ich".

Jawna manifestacja kłamstwa, która podszywa się pod prawdę.


(Izajasz 66,23-24)
"będzie tak, że w każdy nów i w każdy sabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby Mi oddać pokłon – mówi Pan. A gdy wyjdą, będą oglądać trupy ludzi, którzy odstąpili ode mnie; bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała".

Oto jawne dowody na Fałszywe Miłosierdzie Boga.

*************************************************************

I tak oto po przeczytaniu powyższych wersetów biblijnych dochodzimy do wniosku, że Bóg emanuje gniewem, a jest to reakcja umotywowana złością, agresją co manifestuje w sposób odczuwalny i jawny. Takie odczucia wypływają z czysto nienawistnych pobudek. W chrześcijaństwie nienawiść jest grzechem ciężkim. Zauważmy ile gniewu w istocie, która wedle tego przekonania jest bytem miłosiernym mającym przebaczać wszystkie nasze grzechy. Czy oby na pewno tak jest? Spójrzmy zatem co powiedzą o tym same wersety biblijne:

(Psalm 37,8 )
"Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to
wiedzie do złego..."

Bóg też się gniewa.

(Kazn. 7,9)
"Nie bądź w swym duchu porywczy do gniewu, bo gniew mieszka w piersi
głupców".

Bóg też się gniewa.

(Psalm 86, 15)
"Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność".

Nie Prawda, ponieważ gniewa się i są na to dowody w których sam się do tego przyznaje.

(1 Tes 5:9)
"Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad
gniewem waszym".

A o czym pisze powyżej w (Psalmie 37,8 ) i (Kazn. 7,9)?

(Efez. 4,26)
,,Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa."

A o czym pisze w (1 Tes 5:9)?
Bóg też się gniewa.


(Jak. 1,19-20)
,,Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory
do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Bo gniew
człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga."

A o czym pisze w (1 Tes 5:9)? Skoro już o tym mowa to co jest
sprawiedliwe u Boga? Bóg też się gniewa.


(Psalm 145, 9 (w. 5 – 9)
,,Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie
Jego dzieła"

Podobno człowiek też jest Jego dziełem. Skoro wypełnia go miłosierdzie czemu zatem pała gniewem? Miłosierdzie, nie manifestuje się pod postacią gniewu czy strachu. Miłosierdzie, które żywi takie odczucia to czysta nienawiść, a ona nie ma z tym nic wspólnego. Przede wszystkim nie morduje, a przebacza i miłuje - proste.

*************************************************************

(Objawienie św. Jana (Apokalipsa) 6:16-17)
"I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem
tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał
ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?"

A teraz:

(Księgi Izajasza 54, 10:)
,,Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie
odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan"

Dlaczego w Objawieniu św. Jana (Apokalipsa) 6:16-17) pisze co innego, a w (Księdze Izajasza (54, 10) jeszcze inaczej?

(Księga Wyjścia 33, 19)
"Ja wyświadczam łaskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba"

Widać.

(Na 1,2-3)
"Zazdrosnym i niszczącym Bogiem jest Pan; mścicielem i władcą gniewu;
Pan się mści nad swoimi wrogami i gniewa się na swoich nieprzyjaciół"

Zazdrość, zemsta, gniew... to wszystko wypływa z nienawiści. Kto jest w końcu zły? Szatan czy Bóg? Podobno Bóg kocha wszystkich jednakowo. Jest dla nas litościwy i miłosierny, a jeśli tak to jaki ma problem z przebaczeniem? Wróg istnieje tylko, dlatego ponieważ sami go tworzymy. Nie ma żadnego wroga jeśli przebaczamy każdemu człowiekowi, wtedy każdy jest przyjacielem i wówczas dopiero możemy rozmawiać o jakimkolwiek miłosierdziu.

(Księga Wyjścia 34, 6)
,,Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność,
zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia.."

Wierzę... tylko dlaczego czyni inaczej, wbrew własnym słowom i sobie samemu? - wbrew własnemu miłosierdziu?

(Księgi Syracha (17, 29)
,,Wielkie jest miłosierdzie Pana i przebaczenie dla tych, którzy się do
niego nawracają"

Miłosierdzie jest jednakowe dla wszystkich bez wyjątku.

(Przysłów 1:7)
,,Bojaźń przed Jehową jest początkiem poznania. Mądrością i karnością
gardzą tylko głupcy"

Już wszyscy wiedzą, że mowa tutaj o głupcu.

(Sura 43:63)
"Przychodzę objawić wam prawdę, i oświecić was w wątpliwościach waszych. Bójcie się Boga, a mojej nauki trzymajcie się."

I boimy się Ciebie jeśli to Cię zadowala, a co za tym stoi mamy prawo nie ufać Ci, bo krzywdzisz ludzi i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dziękujemy za oświecenie. Skoro jesteś miłosierny i litościwy to dlaczego czynisz inaczej? Za pewne od tego mamy wolną wolę, byśmy mieli prawo tak właśnie czynić.

(Ewangelia wg św. Łukasza 6, 36)
"Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny"

Skoro jest miłosierny to dlaczego miewa skłonności do gniewu, zazdrości i morderczych poczynań? Po proszę o dowody na jego miłosierdzie, bo jedne są już niezaprzeczalne. Jak można zaufać Bogu skoro Biblia wielokrotnie wspomina o tym, żeby bać się go? Dlaczego naprowadza do strachu? Albo ufamy sobie albo boimy się. Strach jest zaprzeczeniem zaufania, manifestuje się po przez brak zaufania. Boimy się człowieka, a co za tym stoi - znaczy to, że nie ufamy sobie. Bojaźń jest świadectwem lęku przed zaufaniem. Skoro strach wyraża się po przez brak zaufania, bo taka przecież jest prawda i może potwierdzić to każdy żyjący człowiek na Ziemi to dlaczego rozmawiamy o zaufaniu do siebie?

(1 Tes 5,16-18 )
"Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!
W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie
Chrystusie względem was."

Wiadome już jest na czym ona polega, mianowicie na uwierzeniu w jego fałsz.

(Księga Izajasza 63:3)
"Ja rozdepczę ich w swym gniewie i podepczę ich w mej zapalczywości, ich krew zbryzga moje szaty i splamię całe swe odzienie".

No i widzicie? są na to dowody.

(Psalm 37,8 )
,,Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to
wiedzie do złego..."

Dziękujemy za tą wiedzę.

(Oz 6,6)
"Miłości pragnę, a nie krwawych ofiar, poznania Boga bardziej niż
całopalenia"

O właśnie miłości, a nie krwawych ofiar...
Jaką miłość żywi do ludzi Bóg, skoro zesłał na nas śmierć? To się nazywa
litość i miłosierdzie? Morderca, który zabija nie jest litościwy, a kto
zsyła na śmierć jest mordercą. Czy jest to istota godna zaufania skoro
zabija i wzbudza strach? skoro wyraża nienawistne odczucia wobec człowieka i przejawia obawy?


*************************************************************

Jakie odnosicie wrażenie, że po przeczytaniu tych wszystkich wersetów? Do jakich dochodzicie wniosków?

Przejdźmy zatem do rzeczy i wyjaśnijmy na początku czym takim jest gniew, miłosierdzie i nienawiść.

Nienawiść

Nienawiść bywa przeciwstawiana miłości i opisywana jako męczące uczucie, następujące w wyniku bólu związanego z uczuciem zranienia, zemsty, wrogości i oszukania. Często powstaje z krzywdy zadanej przez innego człowieka, ale większą i cięższą nienawiścią jest morderstwo. Nienawiść jest w chrześcijaństwie grzechem ciężkim.

Gniew

Reakcja emocjonalna na niepowodzenie lub wzburzenie emocjonalne, czasami z nastawieniem agresywnym (zob. złość), będący reakcją na działanie interpretowane jako skierowana negatywnie akcja zaczepna. Podobnie jak inne emocje, gniew specyficznie zabarwia obraz postrzeganej rzeczywistości. Dzięki zniekształceniu rzeczywistości przygotowuje do działania w sposób korzystny dla osoby doznającej tego odczucia.

Uwarunkowania społeczne i religijne

W buddyzmie gniew uważany jest za jedno z najważniejszych splamień,
przeszkadzających w osiągnięciu oświecenia. W chrześcijaństwie gniew
jest wymieniany jako jeden z siedmiu grzechów głównych, gdyż świadomie podsycany i budzony, jest sprzeciwieniem się miłości bliźniego, która stanowi podstawową zasadę moralną Nowego Testamentu.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gniew_%28emocja%29

Czy wiecie dlaczego podkreśliłem ten tekst? Czy wiecie już co mam na
myśli? kogo mam na myśli? Co czyni Bóg. Powyższe zdanie jest odpowiedzią na te pytania.


*************************************************************

Miłosierdzie

To aktywna forma współczucia, wyrażająca się w konkretnym działaniu,
polegającym na bezinteresownej pomocy. Samo współczucie nie
przekładające się na działanie miłosierdziem jeszcze nie jest. Termin
ten wywodzi się z Biblii.

Miłosierdzie jest jednym z najważniejszych przymiotów Boga, tak jak jest
on opisywany w Biblii. Jego aktem jest już sama kreacja świata, opieka
Boża nad ludem Izrael i co najważniejsze dla chrześcijan śmierć Jezusa.
Krew i woda jakie miały wypłynąć wówczas z boku Chrystusowego uważa się w katolicyzmie za zdroje Bożego miłosierdzia, które zmazały ludzkie
winy. Chrystus bardzo często mówi w Nowym Testamencie o miłosierdziu: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny". W opowieści o miłosiernym samarytaninie, dał przykład praktycznej realizacji miłosierdzia.

W katolicyzmie wyróżnia się uczynki miłosierne co do duszy (np. modlitwa za innych, przebaczanie) i co do ciała (np. nakarmienie głodnych, odwiedzanie więźniów), przypisując większe znaczenie tym pierwszym.

W islamie miłosierdzie jest jednym z atrybutów Boga. Każda sura Koranu
zaczyna się od słów "w imię Boga miłosiernego, litościwego". Dzięki
miłosierdziu Boga każdy muzułmanin niezależnie od grzechów może wejść do raju, o ile posiadał wiarę w jedyność Boga.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%82osierdzie

Istota miłosierna i litościwa zawsze przebacza, dlaczego zatem Bóg
uczynił inaczej? Dlaczego jego czyny zupełnie zaprzeczają samemu sobie? wiarygodności co do niego? Ludzie otwórzcie umysł i spójrzcie prawdzie w oczy, człowiek, który zabija to morderca. Piąte przykazanie Boże jasno wspomina o tym, żeby nie zabijać zatem jak można powiedzieć, że Bóg to istota miłosierna i litościwa skoro dopuściła się do czynu kompletnie zaprzeczającemu temu stwierdzeniu? Albo jest się miłosiernym i litościwym albo nie jest to prawdą, albo rozmawiamy o tym, żeby zaufać komuś albo o tym, żeby bać się go.


*************************************************************

(Ewangelia wg św. Łukasza 6, 36)
"Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny"

(Księga Izajasza 54, 10)
"Miłość moja nie odstąpi od ciebie"

(Księga Wyjścia 34, 6)
,,Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność,
zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia.."

(opowiadania o wyjściu Żydów z niewoli egipskiej, czytanego podczas
wieczerzy sederowej w święto Pesach)

Nie za jedno więc, lecz za wiele często powtarzanych dobrodziejstw
jesteśmy winni wdzięczność najdobrotliwszemu Bogu

A teraz:

(Na 1,2-3)
"Zazdrosnym i niszczącym Bogiem jest Pan; mścicielem i władcą gniewu;
Pan się mści nad swoimi wrogami i gniewa się na swoich nieprzyjaciół"

(Rzym. 12,19-21)
,,Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu,
albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli
tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo
czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj."

(Objawienie św. Jana (Apokalipsa) 6:16-17)
"I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem
tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem Baranka, albowiem nastał
ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?"

(fezjan 5:5-6)
"Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub
chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie
Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z
powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów."

(Rzym. 1:18; Kol. 3:5,6)
,,Jego gniew kieruje się przeciw każdej niesprawiedliwości oraz przeciw
dzieciom nieposłuszeństwa"

*************************************************************

Z góry zaznaczam, że takich wersetów w piśmie świętym jest całe mnóstwo, a na ich podstawie można udowodnić, że "Bóg" nie jest istotą miłosierną na jakiego powołuje go Biblia i co oczywiście zwyczajnie jest kłamstwem. Poza tym nie prawdą jest, że Bóg zawsze odpuszcza nam wszystkie nasze grzechy i jest to podstawowy warunek spełniający takie założenie. Mogą potwierdzić to wersety Biblijne, które ujawniają fakt, że Bóg i Szatan to jednakowa postać. Nie ma ani dobrego Boga, ani złego Szatana, ponieważ wszystko to jest tym samym. Dotyczy to człowieka, ponieważ odczucia jakimi emanuje "Bóg i Szatan" posiadamy również my ludzie. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że Bóg jest dwulicowy albo jeszcze inaczej, że jest Szatanem.

Twierdzi się, że Bóg tylko dlatego nie zgładził Szatana, ponieważ go kocha mimo wszelkich szkód jakie wyrządził, Bóg przebacza wszystkie jego grzechy i przewinienia. Skoro tak... czym różni się człowiek? Dlaczego wobec niego postępuje podobnie jak Szatan? Albo mówimy o tym, że Bóg jest miłosierny i litościwy albo o tym, że taki nie jest. Skoro Biblia wielokrotnie potwierdza takie założenie, to nad czym jeszcze dalej się zastanawiać? Wniosek jest taki, że żaden Bóg ani Szatan nie istnieje, a jedynie człowiek, który go stworzył i który jak na jego podobieństwo odzwierciedla się w zupełnie taki sam sposób jak jego własna twarz w lustrze.

Jak widzicie Biblia potyka się o własne nogi w tym co głosi po przez treści i nauki jakie prezentuje.


*************************************************************

Ostatnio edytowany przez Myśliciel (2013-04-07 03:49:39)

Offline

 

#2 2013-05-01 09:59:43

lawenda
Gość

Re: Ujawnię wam Boga cz.2

No ale to co napisałeś nie wyklucza jednak istnienia dobrego Boga?
Z treści Twojego postu wynika tylko,że tu Go nie ma.

 

#3 2013-05-01 10:41:47

Crows
mentor
Skąd: z nad Liswarty
Zarejestrowany: 2010-03-25
Posty: 13530

Re: Ujawnię wam Boga cz.2

"Myślicielu" do której roli bardziej sie wczuwasz =>?
;
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/551328_619987361364291_748546673_n.jpg


:
:
Nie podziwiam ludzi idealnych.
Tych, ktòrzy nigdy nie upadli,ani się nie potknęli...
Nie istnieje taki rodzaj ludzi...
Oni tylko udają to, kim nie są;
nie pojęli piękna i urody tkwiącej w życiu..

Offline

 

#4 2013-05-01 13:40:20

Ja?!
kreatorus moderatorus
Skąd: małopolska
Zarejestrowany: 2010-05-23
Posty: 8318

Re: Ujawnię wam Boga cz.2

Myśliciel - uważaj co piszesz bo obudzisz tego którego przywołujesz i cała jego moc obruci sie przeciwko Tobie. Daj znać jeśli stanie Ci sie krzywda, będzie wiadomo czyja to zasługa img/smilies/wink


fuck it.

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo