Imladis

  • Nie jesteś zalogowany.

Ogłoszenie

MĘDRZEC POTRAFI UCZYĆ SIĘ NAWET OD GŁUPCA. GŁUPIEC NIE UCZY SIĘ NIGDY


"Zapalcie swoje świece dobra i mądrości i zarażajcie innych tym, co jest najważniejsze."
Krzysztof K.

#126 2018-11-21 01:43:52

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"A potem rzekł do nich: Oto słowa, które powiedziałem do was kiedy jeszcze byłem z wami: Musi się wypełnić wszystko, co jest napisane o Mnie w Prawie Mojżeszowym, u Proroków i w Psalmach. Wtedy też oświecił ich umysły tak, aby mogli zrozumieć Pisma. I powiedział im: Tak jest napisane i dlatego Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać dnia trzeciego. W Jego imię trzeba też głosić wszystkim ludom, rozpoczynając od Jerozolimy, pokutę i odpuszczenie grzechów. Wy zaś macie świadczyć o tym wszystkim."  Łu 24:44-48

Offline

 

#127 2018-11-27 03:18:08

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Słowa niektórych jak miecz zadają rany, to, co mądrzy mówią, niesie ukojenie." Prz 12:18

Offline

 

#128 2018-11-28 04:27:10

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę." Ez 34:11

Offline

 

#129 2018-11-30 06:38:39

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.  Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie." 1 Kor 13:4-8

Offline

 

#130 2018-12-25 18:26:24

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" J 14:8-9

Offline

 

#131 2019-01-24 04:56:36

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne" Łk 6:22

Offline

 

#132 2019-03-03 21:11:11

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: "Wolni będziecie?"» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni." J 8:31-36

Offline

 

#133 2019-03-12 05:12:41

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: "Żałuję tego", przebacz mu!»" Łk 17:3-4

Offline

 

#134 2019-04-10 03:26:44

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Jest On odblaskiem chwały Boga samego i najdoskonalszym wyrazem tego, czym jest sam Bóg. On to jedynie potęgą swego słowa podtrzymuje wszystko w istnieniu. On również, dokonawszy dzieła oczyszczenia nas z grzechów, zasiadał na wysokościach niebieskich po prawicy Majestatu Bożego" Heb 1:3

Offline

 

#135 2019-04-20 15:41:21

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Zechciał bowiem [Bóg], aby w Nim zamieszkała cała Pełnia,
i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą:
przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach,
wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża." Kol 1:19-20

Offline

 

#136 2019-04-25 06:48:58

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią." Dz 20:28

Offline

 

#137 2019-05-26 04:28:30

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Namilejszy, nie każdemu duchowi wierzcie, ale doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są, bo wiele fałszywych proroków wyszło na świat." 1 J 4:1

Offline

 

#138 2019-06-09 16:29:41

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem." J 14:26

Offline

 

#139 2019-06-09 21:12:49

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła." Mt 5:30

Offline

 

#140 2019-06-29 03:02:25

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"(26) Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. (27) Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. (28) Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. (29) Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. (30) Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą. (31) Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?" Rzy 8

Offline

 

#141 2019-07-16 03:41:16

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo." J 1:1

Offline

 

#142 2019-07-20 04:09:54

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich." Ef 6:12

Offline

 

#143 2019-08-09 18:28:45

sabra
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2010-04-18
Posty: 747

Ostrzeżenia: 1

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

Jedną Ofiarą Raz Jeden i na zawsze uczynił DOSKONAŁYMI tych
którzy są Uswięeni przez posłuszeństwo Prawdziie.

http://www.cosgan.de/images/midi/boese/r010

Offline

 

#144 2019-09-22 04:53:14

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony." J 7:37-39

Offline

 

#145 2019-09-25 18:40:53

sabra
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2010-04-18
Posty: 747

Ostrzeżenia: 1

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

Ale Ducha Swego juz  dał i Wode dał .

Offline

 

#146 2019-11-23 05:47:29

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą." 1 Kor 13:4-6

Offline

 

#147 2019-12-06 17:32:19

sabra
zaaklimatyzowany
Zarejestrowany: 2010-04-18
Posty: 747

Ostrzeżenia: 1

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

Ta Miłosc rozlana  jest  sercu przez Ducha Świętego ,człowiek sam z siebie jej nie ma.

Offline

 

#148 2019-12-07 09:41:28

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

http://emotikona.pl/obrazki/pic/ok

Offline

 

#149 2019-12-22 08:43:03

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom. Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję; zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. Iz 42:1-9

Offline

 

#150 2019-12-31 09:30:31

rosa
przyboczny
Zarejestrowany: 2014-01-04
Posty: 1629

Re: Werset biblijny ktory akurat tkwi w glowie

"Wtedy Jahwe-Bóg rzekł do węża: - Ponieważ to uczyniłeś, jesteś przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich stworzeń. Czołgać się będziesz na brzuchu i prochem karmić po wszystkie dni twego życia. I nieprzyjaźń wprowadzam między ciebie a niewiastę, pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę." Rodz 3:14-15

Offline

 

Stopka forum

Powered by PunBB
Host by: Hosting
© Copyright 2002–2005 Rickard AnderssonZałoż : stronę za darmo